بهینه سازی برای موتورهای جستجو

جستجوگر لینک های شکسته ( Broken Links Finder )

جستجوگر لینک های شکسته


آدرس را وارد کنیددرباره جستجوگر لینک های شکسته

پیوند های شکسته به پیوند های گفته می شود که کاربر را به صفحاتی که وجود خارجی ندارند ارجاع می دهد. با استفاده از این ابزار می توانید از پیوند های شکسته موجود در سایت خود مطلع شوید.